konwersja jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

konwersja jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (ang. switch)

przeniesienie środków pomiędzy funduszami zarządzanymi przez to samo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Dokonuje się to poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym, a uzyskane w ten sposób środki inwestuje się w nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu. Dokonanie konwersji może spowodować opłaty opłatę dystrybucyjną lub opłatę za konwersję. Dokonując umorzenia należy zapłacić podatek od dochodów kapitałowych, dlatego do nowego funduszu inwestycyjnego przenoszona jest kwota pomniejszona o wartość tego podatku. Zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy działających w ramach jednego funduszu parasolowego (tzn. z wyodrębnionymi funduszami) nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.