kredyt lombardowy

kredyt lombardowy (ang. pawn credit)

zwany także kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie. To krótkoterminowy kredyt udzielany klientom w trybie pilnym potrzebującym gotówki pod zastaw papierów wartościowych, metali szlachetnych, łatwo zbywalnych ruchomości czy innych praw majątkowych. Bank poprzez przejęcie przedmiotu zastawu nabywa prawo do jego sprzedaży w razie sytuacji niespłaconego kredytu przez dłużnika (patrz też: zastaw na zasadach ogólnych). Kredyt lombardowy wyróżnia się też wysokim oprocentowaniem, krótkim okresie spłaty (tydzień – 3 miesiące), pobieraniem odsetek z góry poprzez potrącenie ich od kwoty wypłaconego kredytu i wymogiem przedstawienia płynnego zabezpieczenia o wartości znacząco przekraczającej kwotę kredytu. Wysokość kwoty kredytu, zależnie od stopnia płynności zabezpieczenia, oscyluje w granicach od 20% do 80% wartości przedmiotu zastawu. Wycena dokonywana jest na koszt kredytobiorcy przez wskazanego przez kredytodawcę specjalistę.