inflacja bazowa

inflacja bazowa

stanowi pomoc do oceny średnio- i długookresowego trendu wzrostu ogólnego poziomu cen. Mierniki inflacji bazowej odróżniają się od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tym, że są niezależne od szoków podażowych. Pozwalają zidentyfikować, co jest skutkiem przejściowym, a co trwałą zmianą presji inflacyjnej. Dzieje się to dzięki wyłączeniu najbardziej zmiennych składników żywności i energii. Mierniki inflacji bazowej zawierają składniki, na które wpływu nie ma krajowa polityka pieniężna, jak np. ropa naftowa. Z tego względu ekonomiści i uczestnicy rynków finansowych do analizy wolą wykorzystywać mierniki inflacji bazowej. W długim okresie czasu cechują się one sporą stabilnością. Patrz też: inflacja.