Indeks zaufania do globalnej gospodarki (Bloomberg)

Indeks zaufania do globalnej gospodarki (Bloomberg)

wskaźnik obliczany co miesiąc na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród użytkowników serwisu agencji Bloomberg sześciu kontynentów. Użytkownikami tego serwisu są zazwyczaj osoby profesjonalnie zajmujący się inwestycjami. Indeks należy do tzw. wskaźników wyprzedzających koniunktury. Na podstawie ankiet wskaźniki te oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców, konsumentów lub analityków, badając także zaobserwowane tendencje w działalności przedsiębiorstw. Mają przewidywać stan koniunktury gospodarczej w bliskiej przyszłości. Większość wskaźników prognozuje tendencje dla gospodarek danych krajów. Na tym tle indeks agencji Bloomberga pokazujący trendy w skali całej świata. Osiągnięcie poziomu powyżej 50 punktów w indeksie agencji Bloomberga oznacza, że ankietowanie w większej części byli optymistami niż pesymistami. Patrz też: wskaźniki wyprzedzające koniunktury.