inkaso

inkaso (ang. collection)

pobranie przez bank pewnej sumy pieniężnej w zamian za wydanie dokumentów, które potwierdzają prawo własności do towaru bądź w zamian za zabezpieczenie zapłaty należności. W transakcjach tego typu najczęściej występują cztery podmioty: podawca dokumentów (zleceniodawca inkasa), bank podawcy, bank inkasujący oraz płatnik. Ryzyko niewykupienia dokumentów przez płatnika w całości ponosi podawca (czyli sprzedawca/eksporter). Inkaso jest powszechnie wykorzystywane jako forma rozliczeń w transakcjach zagranicznych. Inkaso dzieli się ze względu na jego przedmiot (finansowe i dokumentowe), formę realizacji (gotówkowe i akceptacyjne) i z punktu widzenia banku podawcy lub inkasującego (eksportowe i importowe).