instrumenty rynku pieniężnego

instrumenty rynku pieniężnego (ang. money market instruments)

w skład tych instrumentów, które mogą być przedmiotem obrotu pieniężnego, wchodzą: depozyty bankowe złotowe oraz walutowe, Bony Skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki i Certyfikaty Depozytowe. Pierwotny okres ich zapadalności nie jest dłuższy niż jeden rok. Najpopularniejszymi instrumentami rynku pieniężnego są m. in. lokaty międzybankowe, swapy walutowe oraz bony skarbowe i pieniężne.