instrument dłużny

instrument dłużny (ang. debt instruments)

wszystkie obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne. Papiery wartościowe będące dowodem zobowiązania finansowego pomiędzy zaciągającym zobowiązanie a nabywcą papieru dłużnego. Dłużnik zobowiązuje się, że w określonym terminie zwróci całą kwotę wraz z odsetkami z tytułu wykorzystywania kapitału. Instrumenty zazwyczaj cechuje wysoka płynność i niewielkie ryzyko inwestycyjne. Są przez to używane do pozyskania środków na finansowanie bieżącej działalności. Ponadto są też formą lokowania wolnego kapitału, przynoszącego zysk w postaci odsetek.