zamknięty fundusz inwestycyjny

zamknięty fundusz inwestycyjny (ang. Closed-end Investment Fund)

Fundusz Inwestycyjny, który emituje Certyfikaty Inwestycyjne, mające formalnie status papierów wartościowych. Certyfikaty mogą być imienne lub na okaziciela. Właściciel może je w swobodny sposób zbywać osobom trzecim, czyli odwrotnie, niż to się dzieje w otwartych funduszach inwestycyjnych. Certyfikaty te mogą być wprowadzone na giełdę. Tam istnieje możliwość codziennego śledzenia ich wartości. Liczba wyemitowanych certyfikatów, które są emitowane w seriach, jest czynnikiem ograniczającym liczbę uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego.