zastaw bankowy

zastaw bankowy (ang. banks pledge)

by zabezpieczyć udzielony przez bank kredyt można ustanowić na jego rzecz zastaw na łatwo zbywalnych rzeczach ruchomych, które należą do kredytobiorcy lub osoby trzeciej z pozostawieniem przedmiotu obciążonego zastawem w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej. Ustanowienie tego zastawu odbywa się poprzez zawarcie pisemnej umowy między zastawcą a bankiem. Zastaw powstaje z momentem wpisania umowy zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez bank. Przepisy regulują, że może być on ustanowiony wyłącznie w związku z zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Spłata kredytu czy inny sposób wygaśnięcia zobowiązania kredytobiorcy sprawia, że zastaw ulega wygaśnięciu. Patrz też: zastaw rejestrowy.