Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy

organ wykonawczy giełdy, składający się z pięciu osób, na którego czele stoi Prezes Zarządu (od samego początku notowań akcji na GPW był nim Wiesław Rozłucki, obecnie tę funkcję sprawuje Małgorzata Zaleska), powoływany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem giełdy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał, a kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi 3 lata.