zlecenie maklerskie

zlecenie maklerskie

zlecenie wystawiane przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta. Jest to oferta kupna lub sprzedaży notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Każde zlecenie zawiera informacje niezbędne do zawarcia transakcji: nazwę lub kod papieru wartościowego, którego dotyczy; rodzaj oferty; limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określenia limitu ceny; liczbę papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, mających być przedmiotem transakcji; termin ważności zlecenia; datę wystawienia zlecenia; oznaczenie, czy zlecenie ma na celu dokonanie krótkiej sprzedaży papierów wartościowych; informację, czy ma to być zlecenie pakietowe oraz informacje dodatkowe wymagane przez giełdę w danym przypadku.