zawieszenie notowania

zawieszenie notowania

tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu. Dzieje się to, jeśli emitent narusza obowiązujące na rynku przepisy a także, jeśli wobec emitenta zostało wydane prawomocne postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości, która obejmuje likwidację jego majątku, albo postanowienie o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości z powodu braku środków w majątku należącym do emitenta na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.