depozyt zabezpieczający

depozyt zabezpieczający (ang. margin)

kwota pieniężna (w formie pieniędzy lub skarbowych papierów dłużnych) składana przez strony transakcji „financial futures” lub przez sprzedawcę opcji w izbie rozrachunkowej. Wysokość depozytu należnego izbie obliczana jest jako procent od wartości zawartej transakcji, jest zmienna i zależy od wysokości premii uiszczonej w kontrakcie opcyjnym i wartości rynkowej kontraktu. Po każdej sesji giełdowej dokonywane są przez izbę rozrachunkową rozliczenia zysków i strat każdej ze stron transakcji, po czym uzyskany wynik porównywany jest z wielkością złożonego depozytu.