depozytariusz

depozytariusz (ang. Custodian)

bank, który na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego bądź Otwartego Funduszu Emerytalnego przechowuje powierzone środki w formie lokaty terminowej, dokonuje kontroli inwestycji i zarządzania powierzonymi środkami. Funkcję Depozytariusza może pełnić bank, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 milionów złotych. Sam depozyt może przybrać formę pieniężną lub rzeczową.