dyskonto weksla

dyskonto weksla (ang. bill discount)

process zakupu przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych. Wysokość potrącanej kwoty zależy od wysokości stosowanej przez dany bank stopy dyskontowej i liczby dni liczonych od daty przyjęcia weksla do dyskonta do dnia jego płatności. Wysokość stopy dyskontowej jest głównie rezultatem oceny wiarygodności płatników wekslowych. Przyjmowane do dyskonta przez banki weksle muszą spełniać wymogi formalne prawa wekslowego. Dyskontowany weksel powinien być podpisany przez minimum dwóch solidnych płatników: wystawcę weksla, poręczyciela (patrz: poręczenie wekslowe), indosanta lub akceptanta. Powinien też posiadać określoną datę płatności, mieć uiszczoną opłatę skarbową. Weksel powinien wskazywać jako miejsce płatności oddział banku prowadzący rachunki dłużnika. Wreszcie powinien posiadać bezwarunkowy akcept trasata obejmującą całkowitą sumę wekslową.