dyskonto proste

dyskonto proste (ang. straight discount)

metoda dyskonta, w której, aby obliczyć kwotę dyskonta stosuje się formułę odsetek prostych. To wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość, by otrzymać bieżącą wartość, przy założeniu oprocentowania prostego. Dyskontowanie proste jest działaniem odwrotnym do oprocentowania prostego. Żeby go obliczyć należy podzielić wartość przyszłą kapitału pomnożoną przez stopę zwrotu i liczbę okresów przez 1 + iloczyn stopy zwrotu i liczby okresów.