długa pozycja niedopasowania

długa pozycja niedopasowania (ang. long unmatched position)

zwana też długą pozycją płynności. Występuje wtedy, kiedy w bilansie banku znajduje się niedopasowanie terminów zapadalności odpowiadających sobie składników aktywów i pasywów. Polega na finansowaniu aktywów z krótszym terminem zapadalności pasywami o dłuższym terminie wymagalności. Patrz też: krótka pozycja niedopasowania.