dyskonto

dyskonto (ang. discount)

metoda obliczania wartości aktualnego kapitału na podstawie jego oczekiwanej wartości, którą przybierze w przyszłości. Dyskontowanie to zatem pomniejszanie wartości przyszłej kapitału o tzw. kwotę dyskonta. Odzwierciedla ona zmianę wartości pieniądza w czasie. Do obliczenia kwoty dyskonta służy stopa procentowa, określana mianem stopy dyskontowej. Potocznie dyskontowanie należności przez bank jest pojmowane jako wykup należności poniżej ich wartości nominalnej.