bank centralny

bank centralny (ang. central bank)

bank powołany do życia przez państwo, spełniający istotne funkcje z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki danego kraju. Bank centralny emituje znaki pieniężne, będące środkiem płatniczym, kredytuje rząd. prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i jednostek budżetowych, realizując ich zlecenia płatnicze. Ponadto jest bankiem zwierzchnim w stosunku do banków działającym w danym państwie (tzw. bank banków). W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.