blokada środków na rachunku bankowym

blokada środków na rachunku bankowym (ang. blocked funds)

sytuacja, w której wierzytelności banku są zabezpieczone przez posiadacza rachunku za pomocą nieodwołalnej blokady środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach złotowych lub dewizowych. Udziela się wtedy także nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobrania z rachunku całkowitej lub częściowej zablokowanej kwoty, jeśli zobowiązanie dłużnika nie zostanie uregulowane w wyznaczonym przez obydwie strony terminie. Blokada środków na rachunku bankowym może nastąpić po złożeniu pisemnego zlecenia posiadacza rachunku bankowego. Zablokowana kwota obejmuje kapitał, odsetki i wszelkie środki, które kredytobiorca jest zobowiązany pokryć. Blokada obowiązuje do momentu całkowitej spłaty kredytu, wraz z należnymi odsetkami, jeśli wcześniej strony nie zmienią postanowień. Blokada może być stosowana w przypadku rachunku w złotych i rachunków walutowych. Najczęściej stosowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwłaszcza w przypadku kredytów opiewających na niższe kwoty lub kredyty preferencyjne z dofinansowaniem lub dotacjami.