broker ubezpieczeniowy

broker ubezpieczeniowy

pośrednik, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego. Jego działalność wymaga zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU). Zadaniami brokera są: zapewnienie swoim klientom rzeczowej i obiektywnej rady, udzielanie wyjaśnień w sprawach różnego rodzaju ubezpieczeń, praw, zobowiązań i związanych z nimi kosztów, udzielanie rady i potrzebnych informacji tylko w tych obszarach, w których posiada on pełnię kompetencji. W przypadku stwierdzenia szkody powinien starać się o prawidłowe prowadzenie sprawy i uzyskanie dobrego odszkodowania. Poza tym do zasad działalności brokerskiej zaliczyć należy przedkładanie uzasadnionego interesu klienta i lojalność wobec niego nad własnym zyskiem, co odróżnia go od Agenta Ubezpieczeniowego.