PKB

PKB

Produkt Krajowy Brutto to wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju w określonym czasie. To definicja rozpatrywana od strony podażowej. Wielkość PKB podawana jest w okresach kwartalnych, a zmiany procentowe pokazywane są w stosunku do poprzedniego kwartału lub do odpowiadającego danej porze kwartału roku ubiegłego. Po zakończeniu roku kalendarzowego podaje się także roczną dynamikę zmian.