prospekt emisyjny

prospekt emisyjny

dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu. Prospekt emisyjny powinien zawierać informacje dotyczące emisji papierów wartościowych, czynników ryzyka, zarządu, sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju emitenta. Tak zgromadzone informacje mają ułatwić inwestorowi decyzję o ewentualnym zakupie papierów wartościowych. Prospekt emisyjny ma ważność 12 miesięcy od daty zatwierdzenia tego dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.