przewłaszczenie

przewłaszczenie (ang. lien)

przeniesienie własności zbywalnych rzeczy ruchomych na rzecz innej osoby przez ich właściciela na podstawie umowy, którą pomiędzy sobą zawierają. Stosuje się ją jako jedną z form zabezpieczenia spłaty udzielanych przez bank kredytów (patrz też: zabezpieczenie kredytu). Bank staje się właścicielem danej rzeczy, jednak to przewłaszczający zatrzymuje tę rzecz jako używający. Może ją zgodnie z przeznaczeniem używać, jednocześnie ponosząc koszty utrzymania. Nie może jej jednak sprzedać ani zastawić, ponieważ nie jest już jej właścicielem. Umowa przewłaszczenia posiada zapisaną klauzulę, że jeśli kredyt zostanie spłacony w określonym terminie wraz z należnymi odsetkami, to przeniesienie własności utraca swą moc, przez co przewłaszczający znów staje się właścicielem danej rzeczy. Gdy nie zostanie ona spłacona na czas, bank może sprzedać przewłaszczoną rzecz, środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczając na spłatę zadłużenia. Przewłaszczenie jest podobne do zastawu bankowego formą zabezpieczenia roszczeń, jednak różni się pod względem tego, kto pozostaje właścicielem rzeczy. W odróżnieniu od zastawu bankowego w przypadku przewłaszczenia jest to bank, nie zaś pierwotny właściciel.