prawo poboru

prawo poboru

przysługujące akcjonariuszom prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, które może być przedmiotem obrotu giełdowego. Umożliwia zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki po nowej emisji jej akcji. W ten sposób objęcie odpowiedniej ilości nowych akcji przez akcjonariuszy zależy od już posiadanego ich stanu ilościowego a także odbywa się w czasie przez spółkę wyznaczonym. Niezainteresowani akcjonariusze nowo wyemitowanymi walorami danej spółki mogą zbywać swoje prawo poboru osobom trzecim przez nich wskazanym.