prowizja od zaangażowania

prowizja od zaangażowania (ang. commitment fee)

prowizja, która jest naliczana jako procent od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, ale jeszcze niewykorzystanego przez kredytobiorcę w czasie tzw. dostępności kredytu. Przy jej naliczaniu uwzględnia się faktyczną liczbę dni, w których kredyt nie był wykorzystany, co zbliża ją pod względem charakteru do odsetek.