polisa

polisa

dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki. Zawarte w niej są dane ubezpieczonego i ubezpieczającego, określenie przedmiotu, czasu i sumy ubezpieczenia a także wysokości składki ubezpieczeniowej.