pozycja niedopasowania

pozycja niedopasowania (ang. unmatched position)

określenie charakteryzujące występujące rozbieżności w terminach zapadalności i wymagalności odpowiadających sobie aktywów i pasywów, wykazywanych w bilansie prowadzonym przez bank. Pełna harmonizacja wszystkich terminów jest w praktyce niemożliwa, banki posiadają długą lub krótką pozycję niedopasowania.