papiery wartościowe nie stwierdzające prawa do kapitału

papiery wartościowe nie stwierdzające prawa do kapitału (ang securities representing no right to equity)

zwane również dłużnymi papierami wartościowymi. To papiery wartościowe, co do których właściciela nie dysponuje prawem współwłasności majątkowej w stosunku do majątku emitenta. Owe papiery reprezentują tylko i wyłącznie pieniężne zobowiązanie emitenta wobec ich posiadaczy na kwoty płatne w wyznaczonym dokładnie terminie i w określonej sumie. Okres emisji papierów determinuje z reguły ich formę prawną. To oznacza, że krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przybierają postać weksli lub bonów, a średnio- (od roku do 5 lat) i długoterminowe przybierają formę skryptów dłużnych, hipotecznych listów zastawnych i obligacji.