przelew wierzytelności na zabezpieczenie

przelew wierzytelności na zabezpieczenie (ang. assignment of receivables)

inaczej nazywany cesją wierzytelności na zabezpieczenie. Umowa, na podstawie której wierzytelność jest przenoszona przez cedanta na rzecz cesjonariusza. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie kredytu to umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Na jej mocy wierzytelności kredytobiorcy wobec swojego dłużnika zostają przenoszone na rzecz banku, co stanowić ma zabezpieczenie własnego zobowiązania z tytułu udzielonego mu kredytu. Wypłacalność dłużnika nie podlega pod zakres odpowiedzialności kredytobiorcy dokonującego cesji, do której nie jest konieczna zgoda owego dłużnika. Chyba że inaczej zastrzeżono w umowie, z której przelewana jest wierzytelność. Jednak już o samym zawarciu umowy przelewu wierzytelności kredytobiorca ma obowiązek powiadomić swojego dłużnika.