prawa do nowych akcji

prawa do nowych akcji

instrument finansowy umożliwiający nabywcom akcji nowej emisji, ich odsprzedanie zanim zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Powstają one w momencie dokonania przydziału tych akcji, a wygasają, kiedy akcje zostają zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych lub z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Są to więc papiery wartościowe, które wypełniają lukę czasową, powstającą między czasem przydzielenia akcji akcjonariuszowi a momentem ich zarejestrowania. Stanowią pewnego rodzaju substytut akcji. Zamiana praw do akcji na akcje następuje w sposób automatyczny, bez ingerencji posiadacza prawa do akcji.