prawa pochodne

prawa pochodne

instrumenty, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego. Nie są one papierami wartościowymi, a dzieli się je na dwie grupy: instrumenty symetryczne i niesymetryczne. Do pierwszych można zaliczyć kontrakty terminowe czy różne rodzaje transakcji zamiany, a do drugich np. opcje.